מלגות ומימון

6.9.17

הלוואת קרן המגבית לוס אנג'לס לתלמידי תואר שני – תשע"ח

הקריטריונים בסיסיים להגשת הבקשה (חובה לעמוד בכולם):

  1. לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה בלבד ולא בשלוחותיה.
  2. בוגרי שרות צבאי או שרות לאומי.
  3. נזקקות כלכלית (לבדיקת נזקקות כלכלית חובה למלא טופס הרצ"ב ולהגישו מודפס במייל)

*בהתאם להחלטת הקרן, תינתן עדיפות לסטודנטים ממוצא איראני (ילידי אירן או שאחד ההורים יליד אירן).

גובה ההלוואה - עד 2,000$ בשקלים חדשים על פי החלטת הקרן.

תנאי ההלוואה - ללא ריבית וללא הצמדה.

מועד חזר ההלוואה – מועד פירעון ההלוואה יחול בתחילת הסמסטר העוקב למועד סיום הלימודים המשוער באוניברסיטה. במקרה של הפסקת לימודים מועד פירעונה יחול עם הפסקת הלימודים.

הבקשה להלוואה תכלול:

  1. טופס בקשה להלוואה: ניתן להוריד ולמלא בהדפסה דרך הקישור הבא.
  2. . טופס לבדיקת נזקקות כלכלית: ניתן להוריד ולמלא בהדפסה דרך הקישור הבא.
  3. תמונת פספורט סרוקה על גבי טופס הבקשה.
  4. מכתב אישי באנגלית את הבקשה הכוללת יש להגיש דרך מייל בכתובת: tvigoda@univ.haifa.ac.il

מועדי הגשת הבקשה להלוואה:

  1. החל מתחילת שנת הלימודים ועד ה-15 בדצמבר.
  2. החל מה-16 בדצמבר ועד ה-15 בפברואר.
  3. החל מה-16 בפברואר ועד ה-1 במאי.

* לתשומת ליבך, ניתן לקבל רק הלוואה אחת בכל שנת לימודים.

* בקבלת ההלוואה נדרש להפקיד המחאות אישיות ולהחתים ערב.

מלגת נשיא המדינה לדוקטורנטים

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31.10.17

בית הנשיא מפעיל קרן לקידום מצוינות וחדשנות מדעית, בסיוע ועדת העיזבונות.

קרן זו מיועדת להענקת מלגות הצטיינות בידי נשיא המדינה על מנת לעודד הכשרה ומחקר אקדמי איכותי.

השנה יוענקו על ידי נשיא המדינה עד 12 מלגות קיום בסכום של ₪150,000 כל אחת, לדוקטורנטים מצטיינים שעבודותיהם עוסקות בריבון, ריבונות ושלום – מתחים לאומיים, דתיים וקהילתיים בישראל והדרכים ליישובם בדרכי שלום.

מסגרת הנושא מכוונת למחקרים בהיבטי פנים וחוץ של מושג הריבונות במשמעותו העיונית, המוסדית וההיסטורית, וזיקתם לתהליכי הכרעה המעוגנים בסולידריות ובשאיפה להשגת שלום מדיני וחברתי.

זכאים להגיש בקשות למלגות הנשיא סטודנטים וסטודנטיות מכל הדיסציפלינות שמחקריהם נוגעים בנושאים אלו.

אמות המידה לקבלת המלגות ואופן הגשת הבקשות מפורטים בתקנון, המפורסם באתר האינטרנט של לשכת נשיא המדינה בכתובת: http://www.president.gov.il/About/Pages/Scholarships.aspx

יש לקרוא את התקנון בעיון, למלא את טופס הבקשה ולצרף את המסמכים הנדרשים, בהתאם להנחיות ולמוסרם עד יום שלישי, י"א בחשון תשע"ח, 31/10/17, באחת הדרכים הבאות:

1. במסירה ביד, בשער בית הנשיא, רח' הנשיא 3 ירושלים, במעטפה סגורה בלבד בימים א-ה בין השעות 07:00-17:00.

יש לוודא החתמת המעטפה בחותמת בית הנשיא בציון תאריך קבלה, על ידי נציג המשרד המקבל את המעטפה.

2. במשלוח בדואר רשום בלבד – לפי הכתובת של בית הנשיא הנקובה לעיל.

התאריך המצוין בחותמת הדואר על גבי המעטפה או על גבי המשלוח, ייחשב לתאריך הגשת המועמדות.

יש לדאוג למשלוח הבקשה מבעוד מועד.

בנוסף, יש לשלוח עותק של המסמכים בפורמט PDF אל כתובת הדוא"ל: gila.avital@president.gov.il

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

APPLICATION GUIDELINES JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2018

JapanEmbassy_04052017.pdf

מלגת קרן רוטשילד לתלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט 2018-2019

מועד אחרון להגשת מועמדות: 19.10.17

טופס בקשה | טופס פנימי | פורמט קורות חיים

Rotshild_kol_kore_2018-2019.pdf

4.7.17

פוסט-דוקטורט במרכז לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה

דרושים פוסט דוקטורנטים/ות לעבודה על פרויקטים בתחום המנהל והמדיניות הציבורית שקשורים לרפורמות שלטוניות, שינויים בניהול המערכת הציבורית, ושילוב טכנולוגיה וביג דטה בניתוח המגזר הציבורי.

מועמדים ראויים יהיו בעלי תואר דוקטור מאוניברסיטה מוכרת בישראל או בחו"ל בשנים האחרונות, עדיף עם מספר פרסומים בכתבי עת מדורגים, בעלי כישורים מתודולוגיים טובים וכאלה המוכנים לפנות לפחות 2-3 ימים בשבוע לצורך מחקר.

למועמדים מתאימים תוצע מלגה צנועה, סביבת עבודה מרתקת במרכז לניהול ומדיניות ציבורית של אוניברסיטת חיפה, קשרים בינלאומיים עם חוקרים מהשורה הראשונה בעולם בתחום, והכוונה לפיתוח אקדמי אישי בתחום.

פרטים נוספים באתר.

קו"ח ורשימת פרסומים יש להעביר לפרופ' ערן ויגודה-גדות במייל: eranv@poli.haifa.ac.il