We-speak@net

בשנת הלימודים תשע"ח ממשיך שר החינוך, נפתלי בנט, להעלות את קרנו של החינוך הציבורי ושם דגש על השבחת

הוראת השפה האנגלית בכלל ועל דיבור בציבור (Public Speaking) בפרט.

המורים לאנגלית ורכזי התקשוב בבתי הספר היסודיים במחוז חיפה חוברים יחד, כדי לקחת חלק בתהליך למידה שיתופי מחוזי "We-speak@net"

תכנית זו מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ו'.

התכנית פותחה בשנת הלימודים תשע"ז על ידי מורים לאנגלית ורכזי התקשוב בעיר נשר, בשיתוף צוותי הדרכה בתחומים אנגלית ותקשוב, פיקוח כולל משרד החינוך, פיקוח על הוראת האנגלית, פיקוח על התקשוב ומחלקת החינוך בנשר. לאור הצלחת התכנית בעיר נשר החלטנו להרחיב את התכנית השנה תשע"ח למחוז חיפה כולו.

מורים לאנגלית ורכזי התקשוב ,הצטרפו אלינו! והובילו את התכנית בכיתות ה-ו בבית ספריכם. ההרשמה פתוחה.

במהלך תהליך הלמידה יתרגלו התלמידים דיבור בפני קהל בנושאים שונים ויתעדו את התהליכי הלמידה באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים מתאימים: יצלמו ויסריטו את עצמם מברכים, מסבירים, מביעים עמדה ומנמקים, שרים וכו'. התלמידים ישתתפו בפעילות לימודית שיתופית במגוון נושאים, כאשר המשותף לכל המטלות הוא מיומנות השיח הדבור בשפה האנגלית.