ทิศทางการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปี 2561-2564 ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

๒. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่าน

๔. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม

นโยบาย

นโยบายที่ ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

นโยบายที่ ๒. การผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นโยบายที่ ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

นโยบายที่ ๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

นโยบายที่ ๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

๑.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีคนน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

๒.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๓.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๔.พัฒนาศักยภาพและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๕.ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา

๖.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๗.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม