กลุ่มนโยบายและแผน Policy and planning group สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 12 มกราคม 2565 นางสุพรรณิการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ สายมา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางเรณู หมื่นพรมแสน ศึกษานิเทศก์ นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศน์ นางรัตนา ภูเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม โรงเรียนขนาดเล็ก “ม่วงพนาโมเดล” (โรงเรียนม่วงเนิ้ง โรงเรียนอ่ายนาผา โรงเรียนนาไลย โรงเรียนพะเยา) และโรงเรียนบ้านศรีนาชื่น ในการนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพนำร่องระดับจังหวัด(โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา และโรงเรียนบ้านศรีนาชื่น โดยมีนายบัญฑิต ม่วงพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่ายนาผา นายบรม ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนาชื่น นางกรองกาญจน์ ชัยวุฒิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเวียงสา ร่วมประชุม

ปีงบประมาณ 2563
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ.
ยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดำเนินงาน.pdf
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
รายชื่อโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่(Stand Alone) จำนวน 34 ร.ร. สพป.น่าน เขต 1
คู่มือผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562-2564
รายงานนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการนักเรียนประจำพักนอน ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการจัดตั้งบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เล่มคู่มือประสบภัย_ สมบูรณ์.pdf
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
คู่มือ_งบลงทุน-66_รร.ราชดำริ.pdf
คู่มือการจัดตั้ังงบประมาณปี2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนโยบายและแผน

 • ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รายละเอียด)

งานตั้งงบประมาณ

 • คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (
  รายละเอียด)

 • คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 (รายละเอียด)

 • คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัยธรรมชาติ (คู่มือ)

 • คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 (รายละเอียด)

 • คุู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รายละเอียด)

 • บัญชีรายการค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียด)

 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียด)

 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด)

 • แนวทางการตั้งงบลงทุน ปี 2563 (รายละเอียด)

 • ตารางแบบก่อสร้างและเงื่อนไขสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม (รายละเอียด)

 • ปริมาณงานรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม (รายละเอียด)

 • แบบฟอร์มซ่อมแซม ปร.4,5,6 (Excel) แบบฟอร์มที่คำนวนได้ (รายละเอียด)

งบอุดหนุน

 • แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียด)

งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เอกสารประกอบการวิเคราะห์โครงการ)

 1. คู่มือการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR สพฐ. (Download)

 2. แบบฟอร์มโครงการ (Download)

 3. ยุทธศาสตร์ชาติ (Download)

 4. 23 แผนแม่บทภานใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Download)

 5. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (Download)

 6. ห่วยโซ่คุณค่าของประเทศ (Value Chain) (Download)

 7. สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Download)

คุณลักษณะครุภัณฑ์มาตรฐานและราคากลาง

 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ (มกราคม 2562) (รายละเอียด)

 • รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (จาก สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561) (รายละเอียด)

 • มาตรฐานราคากลางคอมพิวเตอร์ ปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายละเอียด)

 • บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ. (รายละเอียด)

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ตารางวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ตัวชี้วัด สพฐ.

 1. ความมั่นคง (รายละเอียด)

 2. สร้างขี้ดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียด)

 3. พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม (รายละเอียด)

 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม (รายละเอียด)

 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (รายละเอียด)

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแผนผังเชื่อมโยง (รายละเอียด)

 • การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Download)

 • การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Download)