Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานตั้งงบประมาณ ปี 2563

 • แนวทางการตั้งงบลงทุน ปี 2563 (รายละเอียด)
 • บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงานปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)
 • ตารางแบบก่อสร้างและเงื่อนไขสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม (รายละเอียด)
 • ปริมาณงานรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม (รายละเอียด)
 • แบบฟอร์มซ่อมแซม ปร.4,5,6 (Excel) แบบฟอร์มที่คำนวนได้ (รายละเอียด)
 • ตัวอย่างประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียน (Excel)

คุณลักษณะครุภัณฑ์มาตรฐานและราคากลาง

 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ (มกราคม 2562) (รายละเอียด)
 • รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (จาก สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561) (รายละเอียด)
 • มาตรฐานราคากลางคอมพิวเตอร์ ปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายละเอียด)
 • บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ. (รายละเอียด)

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ตารางวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ตัวชี้วัด สพฐ.

 1. ความมั่นคง (รายละเอียด)
 2. สร้างขี้ดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียด)
 3. พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม (รายละเอียด)
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม (รายละเอียด)
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (รายละเอียด)
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแผนผังเชื่อมโยง (รายละเอียด)

เรื่อง>> ขอความอนุเคราะห์รับรองโครงการ Download

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น

เรื่อง>> ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกและจัดเรียงลำดับความสำคัญในการขอรับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download คำสั่ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น

เรื่อง>> หนังสือรับรอง โรงเรียนปิงใน Download

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

เรื่อง>> แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียนรวม Download

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น

เรื่อง>> การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 รายการค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) Download

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

เรื่อง>>ส่งโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ (3 ก.ค.2562) Download

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

วันที่ 4 ก.ค.2562 ต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.อัญชลี เรือนแก้ว

ร่วมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 ก.ค.2562 โรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

ขอตั้งงบประมาณ ปี 2563