Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป. น่าน เขต 1 และนางรุ่งทิพย์ สายมา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานและเทคนิคการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และเพื่อรองรับการจัดเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงาน ในการนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ผอ.โรงเรียน, ข้าราชการครู รวมทั้งหมดจำนวน 66 คน


แผนปฏิบัติการ ปี 2562.pdf
แผนขนาดเล็ก62-65.pdf
รายงานผล 2561.pdf
รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนประจำ.pdf

บัญชีรายการค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียด)

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายละเอียด)

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 (รายละเอียด)

นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานตั้งงบประมาณ

 • คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 (รายละเอียด)

 • คุู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (รายละเอียด)

 • แนวทางการตั้งงบลงทุน ปี 2563 (รายละเอียด)

 • บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงานปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียด)

 • ตารางแบบก่อสร้างและเงื่อนไขสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม (รายละเอียด)

 • ปริมาณงานรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม (รายละเอียด)

 • แบบฟอร์มซ่อมแซม ปร.4,5,6 (Excel) แบบฟอร์มที่คำนวนได้ (รายละเอียด)

 • ตัวอย่างประมาณการซ่อมแซมอาคารเรียน (Excel)

คุณลักษณะครุภัณฑ์มาตรฐานและราคากลาง

 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ (มกราคม 2562) (รายละเอียด)

 • รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (จาก สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว4640 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561) (รายละเอียด)

 • มาตรฐานราคากลางคอมพิวเตอร์ ปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รายละเอียด)

 • บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบในสังกัด สพฐ. (รายละเอียด)

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ตารางวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ตัวชี้วัด สพฐ.

 1. ความมั่นคง (รายละเอียด)

 2. สร้างขี้ดความสามารถในการแข่งขัน (รายละเอียด)

 3. พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม (รายละเอียด)

 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม (รายละเอียด)

 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต (รายละเอียด)

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการแผนผังเชื่อมโยง (รายละเอียด)

 • การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Download)

 • การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Download)