กลุ่มนโยบายและแผนPolicy and planning groupสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ttวิสัยทัศน์พัฒนางานเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพ
กลยุทธ์ย.1   :  ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ทำงานเชิงรุกย.2  :  ยืดหยุ่น เน้นเป้าหมายชัด ตัวชี้วัดสำเร็จ
          งานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเข็มทิศนำทาง สู่องค์กรคุณภาพ
ย.3  :  ยึดกระบวนการ(PDCA++) ประสาน
          ส่งเสริมการจัดการศึกษา

คติพจน์ (MOTTO)ขุนแผน 3 ย.ยิ้มแย้ม ยืดหยุ่น ยึดกระบวนการ

นายกรเอก   มิ่งศรี
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

นางรุ่งทิพย์  สายมา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

      วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ประธานคณะติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP)  โดยมีนางสาวรุ่งนภา  ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ, นายกรเอก  มิ่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบประเด็นการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสำคัญ และเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมคุณากร สพป.น่าน เขต 1

ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนขั้นเรียนเต็มรูป
และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลกำรประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 (HRMS)

คู่มือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565
แผนบริหารจัดการ
รร.ขนาดเล็ก
ปี 2563-2565
รายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็กปีการศึกษา 2563
แผนบริหารจัดการ รร.ขยายโอกาส
ทางการศึกษา
ปี 63-65
รายชื่อโรงเรียน
ที่มีความสามารถ
ดำรงอยู่
(Stand Alone)
จำนวน 34 ร.ร.
สพป.น่าน เขต 1
ประกาศรายชื่อ
สถานศึกษาพื้นที่ลักษณะพิเศษ
แนวทางการดำเนินงาน-ตามโครงการสนับสนุนค่า(อัพเดท).pdf
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แนวทางการดำเนินงาน.pdf
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คู่มือ_งบลงทุน-66_รร.ราชดำริ.pdf
คู่มือการจัดตั้ังงบประมาณปี2566
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกลุ่มพัฒนาโรงเรียน
ในโครงการตาม
พระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
คู่มือการจัดตั้งบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เล่มคู่มือประสบภัย_ สมบูรณ์.pdf
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติ
รายงานนิเทศ กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการนักเรียนประจำพักนอน ปีงบประมาณ 2563

    นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนโยบายและแผน

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

    งานตั้งงบประมาณ 

งบอุดหนุน

งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เอกสารประกอบการวิเคราะห์โครงการ) 

     คุณลักษณะครุภัณฑ์มาตรฐานและราคากลาง