ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547

แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

กำหนดโครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2562

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563

การพิจารณาคัดเลือกการพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

ประกาศการสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการประเภทผู้แทน คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน ปี 2563

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเดินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรืองนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

การกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ข้อบังคับมูลนิธิประถมศึกษาจังหวัดน่าน

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564เว็บลิงค์

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการติดตามรายงานความหน้า กสศ. 2563

ประชุมจัดงานกรีฑานักเรียน ประจำปี 2563

โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ฯ 2563
โครงการรักษ์ พงษ์ไพร 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2563
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมค่าย 2563
ประชุมสัมนาเครือข่าย รักษ์พงษ์ไพร ประจำปี 2563 วันที่ 16 กันยายน 2563
ประชุมสัมนาเครือข่าย รักษ์พงษ์ไพร ประจำปี 2563 วันที่ 17 กันยายน 2563
กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรและคู่มือ การอบรมครูวิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 2 ของเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongprai Network : RN)

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ ค่ายลูกเสือหวัดน่าน

ร.ร.บ้านตอง โรงเรียนแกนนำค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร สพป.น่าน เขต 1

ร.ร.บ้านดอนศรีเสริมกสิกร โรงเรียนแกนนำค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร สพป.น่าน เขต 1

.ร.บ้านหนองรังมิตรถาพ ที่ 107 โรงเรียนแกนนำค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร

สพป.น่าน เขต 1

ร.ร. เครือข่าย กลุ่มอำเภอนาหมื่น

ร.ร.ป่าแลวหลวงวิทยา โรงเรียนแกนนำค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร

สพป.น่าน เขต 1

ร.ร.บ้านพี้ใต้ โรงเรียนแกนนำค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร

สพป.น่าน เขต 1

ร.ร.บ้านสองแคว โรงเรียนแกนนำค่ายเยาวชน รักพงษ์ไพร

สพป.น่าน เขต 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร