รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET - NT -RT )

ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิก)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิก)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ยระดับกลุ่มโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิก)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิก)

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิก)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนควบรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 (คลิก)

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (คลิก)

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิก)

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (คลิก)

สรุปผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (คลิก)

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( NT) ในระดับเขตพื้นที่ -ระดับกลุ่มโรงเรียน (คลิก)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1