ยินดีต้อนรับ กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ

นิติกรปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยกลุ่มกฎหมายและคดี


Carousel imageCarousel image

ข่าว

ประชุมรายงานการตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการต่อ ท่านทองปอน์ สาดอ่อน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเขตตรวจราชการที่ 16

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรมกลุ่มกฎหมายและคดี

Carousel imageCarousel imageCarousel image

สอบสวนข้อเท็จจริง

อบรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ออกพื้นที่

ประชุมหารือแนวทางการสืบสวนข้อเท็จจริง


วิเคราะ์ความเสี่ยง

กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ที่เกียวข้อง

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
 6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 11. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 12. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
 13. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
 14. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
 15. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
 16. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
 17. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 18. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
 19. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553
 20. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
 21. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 22. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 23. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
 24. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
 25. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
 26. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
 27. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 28. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 29. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม