การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรม เคารพธงชาติ เวลาเช้า

VTR ต้านทุจริต น่าน 1 (1).mp4

VTR การต่อต้านทุจริต

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ตัวแทนกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2563 ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน เวลา 6.30 น

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพกิจกรรม 5 ส สพป.น่าน เขต 1 พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดน่าน โครงการถนนเมืองน่านปราศจากขยะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมทำบุญอาคารใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการจิตอาสา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมอวยพรปีใหม่ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

เพลง น่าน 1 ต้องเป็น 1.mp4