หน่วยตรวจสอบภายใน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม   ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีสถานศึกษาในสังกัด  

ประจำปีงบประมาณ 2566

 กิจกรรม  อบรมระบบโปรแกรมบัญชีสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566

กฏหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

                          ร่วมกิจกรรม                                        ปลูกต้นไม้ "ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ"

                                       ประกาศเจตนารมณ์                                               " No  gift  policy "                            

     

             ร่วมกิจกรรม                           "วันวิสาขบูชา "


ภาพกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน

        อบรมพัฒนาทักษะด้านการ

ตรวจสอบภายในของ สพฐ.

         อบรมพัฒนาทักษะด้านการ

ตรวจสอบภายในของ สพฐ.

         อบรมพัฒนาทักษะด้านการ

ตรวจสอบภายในของ สพฐ.

           ระบบบัญชีในสถานศึกษา

ระบบบัญชีในสถานศึกษา

ระบบบัญชีในสถานศึกษา