หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม การตรวจสอบทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageโรงเรียนบ้านหนองรังฯ อ.ภูเพียงโรงเรียนบ้านแคว้ง อ.แม่จริมCarousel imageโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ อ.เมืองน่านโรงเรียนบ้านต้าม อ.เมืองน่านโรงเรียนบ้านท่าลี่ อ.เวียงสาโรงเรียนบ้านปางเป๋ย อ.เมืองน่านโรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสาโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง อ.เมืองน่านโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น อ.เวียงสา

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีในสถานศึกษา ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


กฎหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับตสน.คนใหม่

ยินดีต้อนรับตสน.คนใหม่

งานเกษียณอายุราชการ

เครือข่ายผู้ตรวจสอบ

ทดสอบระบบโปรแกรมบัญชี

ประชุมสถานศึกษาต้นแบบ

ให้ความรู้การใช้เช็ค

ให้ความรู้การใช้เช็ค