ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

NAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

1.แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน สตง.

2.แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2561

3.โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลระบบควบคุมภายใน 2561

4.หนังสือแจ้งสถานศึกษาในการออกกำกับติดตามระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

5.ตัวอย่างแนวทางการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

6.การติดตามผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.

7.แบบรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย(กลุ่ม/งาน)

(แบบ ปย.1 ) (แบบ ปย. 2) (แบบติดตามปย.2) (แบบประเมิน CSA)

8. แบบรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สพป./โรงเรียน)

(แบบ ปอ.1) (แบบ ปอ.2) (แบบ ปอ.3) (แบบติดตาม ปอ.3)


9. ภาพกิจกรรมการออกกำกับติดตามระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถานศึกษา

10. ภาพกิจกรรมการออกกำกับติดตามระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.

นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓

Email: nanedu0701@obecmail.obec.go.th