ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

NAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

7.แบบรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย(กลุ่ม/งาน)

8. แบบรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สพป./โรงเรียน)

9. ภาพกิจกรรมการออกกำกับติดตามระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถานศึกษา

10. ภาพกิจกรรมการออกกำกับติดตามระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.


นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓

Email: nanedu0701@obecmail.obec.go.th