ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

NAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

3. ตัวอย่าง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ใหม่)

4.แบบรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย(กลุ่ม/งาน) ณ 30 ก.ย. 2561

5.แบบรายงานการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ (สพป. / สถานศึกษา)

9. ภาพกิจกรรมการออกกำกับ ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

10. ภาพกิจกรรมการออกกำกับติดตามระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2560 ของสพฐ.

นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕๔-๗๑๐-๐๒๙ โทรสาร : ๐๕๔-๗๑๐-๒๕๓

Email: nanedu0701@obecmail.obec.go.th