Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตราฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นรางวัล OBEC AWARDS
ครั้งที่ 10

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตดิตถ์

*ขอเปลี่ยนวิธีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา*

*การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็ตจเจ้าฟัามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดน่าน*

*การดำเนินกิจกรรมอบรมศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2564*

*ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 10) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)*

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***แบบรับรองคุณสมบัติ***

*การยื่นขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ผอ.) ** รายละเอียด*

*การส่งรายชือข้าราชการครู เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ **รายละเอียด*

*โครงการอบรม*


*คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี *

*คู่มือพัฒนาการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา*

*6202-ว 2 หลักเกณฑ์และวิะการพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองสพท.และผอ.สพท.*

*การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook สนง.ก.ค.ศ. ว0023 ลว.17 ม.ค.62*

*การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองผอ.สพท.และผอ.สพท.สังกัดสพฐ.หนังสือก.คศ.ว220 16ก.ค.63*

*การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองผอ.สพท.และ ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.*

*ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

เพื่อเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี2564*

*แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

กรณีเปลี่ยนแตำแหน่ง สำนักงาน ก.ค.ศ.ว2 ลว18กพ.63*

*หลักเกฑณ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สนง.ก.ค.ศ.ว11ลว.20พค.64*

*หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือ ก.ค.ศ.ว19 ลว.25ตค.61*

*หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา หนังสือ ก.ค.ศ.ว12 ลว.20พ.ค.64*

*หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สนง.ก.ค.ศ.ว10ลว.20พ.ค.64*

*หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.และสอศ.*

*หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา

มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หนังสือ ก.ค.ศ.ว12*


>>> รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ <<< ***Download***

>>> การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ <<< ***Download***

>>> การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ <<< ***Download***

>>> แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปศึกษาดูงานภายในประเทศ<<< ***Download***

ประกาศรับรองหลักสูตร ปี 64 ครั้งที่ 1.pdf

ประกาศรับรองหลักสูตร
ปี 2564 ครั้งที่ 1

แนวทางภาษาอังกฤษ 1620197381x436804635_1.pdf

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC 4มิ.ย. เพิ่มเติ.pdf

แนวทางการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ HCEC และเจ้าหน้าที่
เขตพื้นที่การศึกษา

v9-2564.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว.9

v10-2564.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว.10

v11-2564.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว.11

v12-2564 (2).pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ว.12