ภาพกิจกรรม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


***แบบรับรองคุณสมบัติ***

*การยื่นขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ผอ.) * รายละเอียด

*การยื่นขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ครู)* รายละเอียด

>>> โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้อพระยุคลบาท ปีที่ 2 <<< รายละเอียด

>>> โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 <<< รายละเอียด

>>> โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 <<< รายละเอียด

>>> การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562 <<< รายละเอียด

>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 <<< รายละเอียด

>>> การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 <<< รายละเอียด

>>> การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 <<< รายละเอียด

>>> การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562<<< รายละเอียด


>>> รูปแบบหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ <<< ***Download***

>>> การมอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ <<< ***Download***

>>> การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ <<< ***Download***

>>> แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปศึกษาดูงานภายในประเทศ<<< ***Download***

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สรุปการนิเทศในการเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมพิจารณาคัดเลือก" ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 และ

พิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกิบวิชาชีพทางการศึกษา

เพื่อรับรางวัลครุคสภา ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศิริภัสสร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1