• แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการรายงานการควบคุมภายในของสพฐ. สพท.และสถานศึกษา

- แนวทางการปฏิบัติงาน - แบบรายงานและคำอธิบาย

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6)

- แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบประเมิน CSA)

- (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- แบบฟอร์มการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียน

  • ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา (New)

หน่วยงานย่อย : - ขั้นตอนรายงานกลุ่ม/หน่วย/งาน

- ตัวอย่างแบบรายงานหน่วยงายย่อย

(ปค.5 (61) , แบบติดตามปค.5 (62) ,แบบประเมิน CSA (62) และ ปค. 5 (62)

หน่วยรับตรวจ : - ขั้นตอนการรายงานของสถานศึกษา

- ตัวอย่างแบบรายงานของหน่วยรับตรวจ

(แบบ ปค. 4) (แบบ ปค.5) (แบบประเมิน CSA) (คำสั่ง)