• แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการรายงานการควบคุมภายในของสพฐ. สพท.และสถานศึกษา

- แนวทางการปฏิบัติงาน - แบบรายงานและคำอธิบาย

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

- รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6)

- แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (แบบประเมิน CSA)

- (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- แบบฟอร์มการสรุปความเสี่ยงของโรงเรียน

  • ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา (New)

หน่วยงานย่อย : - ขั้นตอนรายงานกลุ่ม/หน่วย/งาน

- ตัวอย่างแบบรายงานหน่วยงายย่อย

- แบบฟอร์มรายงานกลุ่มงาน

(1.) แบบติดตามปค.5 (63) (2.) แบบประเมิน CSA (63) (3.) แบบปค. 5 (63)

หน่วยรับตรวจ : - ขั้นตอนการรายงานของสถานศึกษา

- ตัวอย่างแบบรายงานของหน่วยรับตรวจ , ตัวอย่างคำสั่ง

- แบบฟอร์มรายงานสถานศึกษา

(1.) แบบปค. 1 (2.) แบบ ปค. 4 (3.) แบบ ปค.5 (4.) แบบติดตาม ปค. 5 (5) คำสั่ง