พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่ รล ๐๐๑๒.๔/๒๐๖๔ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ สำนักพระราชวังได้มีหนังสือที่ รล.๐๐๑๒.๔/๓๑๘๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งว่า เนื่องจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประชวรและแพทย์ได้ถวายคำแนะนำให้ทรงงดพระกรณียกิจ

มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร โดย พลเอก นายแพทย์สิงหา เสาวภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การแสดงความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแสดงความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตรผ่านทางเว็บไซต์

ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

การ Login เข้าระบบใช้ Username เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา

และ Password เป็นวันเดือนปีเกิด (พ.ศ.) เช่น 01012526

ผู้ที่ไม่สามารถแสดงความจำนงเข้ารับประสาทปริญญาบัตรผ่านทางเว็บไซต์

หน้าจอจะแสดงข้อความชี้แจง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2577-1028 ต่อ 112, 113, 293 , 366 ในวันเวลาทำการปกติ