Mòduls de l'Àmbit Científic Tecnològic del segon nivell de la Secundària d'adults:

Els objectius dels mòduls estan plantejats no tan sols amb el que l'alumne ha de saber si no amb el que ha de ser capaç de fer. En aquest sentit, els mòduls s'avaluen amb Tasques Finals que tenen un objectiu funcional comú: els alumnes han de ser capaços d’aplicar el que han après en finalitzar els seus cursos en una situació nova mitjançant la realització d’un treball col·laboratiu.

Els objectius comuns a tots els projectes són:

  1. Orientar i guiar l’alumnat cap a un aprenentatge competencial de les ciències.
  2. Promoure en l’alumnat aprenentatges científics significatius: contextualitzats, funcionals i creatius.
  3. Potenciar la pràctica reflexiva i el treball cooperatiu en l’ensenyament-aprenentatge de les ciències.
  4. Diversificar l’ús de les noves tecnologies per afavorir l’aprenentatge de les ciencies.
  5. Facilitar que l’alumnat assoleixi els objectius d’aprenentatge de forma autònoma i reeixida.
  6. Gaudir de l'aprenentatge científic, riure i jugar.

Per aconseguir-ho faig servir dinàmiques on la pràctica, l'experimentació, el joc i la resolució de reptes son la base de l'aprenentatge i on l'ús de les TIC, prendran un paper cabdal.

La distribució dels mòduls s'ha fet amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de nous coneixements, de combinar diversos continguts dels mòduls i de potenciar l'aprofitament:

1r Trimestre: L'objectiu principal d'aquest trimestre és potenciar la comprensió lectora de textos científics i facilitar la incorporació dels alumnes al segon nivell de secundària.

2n Trimestre: L'objectiu principal d'aquest trimestre es consolidar la competència matemàtica.

3r Trimestre: L'objectiu principal d'aquest trimestre és potenciar la competència d'autonomia i iniciativa personal.

    • Matemàtiques IV
    • Biologia i Geologia

- *Pàgina en contínua construcció. Aquesta és la programació referent a l'any 2018-2019.