โครงการ

School-BIRD ดู่น้อยประชาสรรค์

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

การเพราะเห็ด

ปลูกมะนาว

ปลูกผักบุ้ง

มะเขือ

ผักตะกร้า

สลัด

ฝรั่งกิมจู


ประชุมชี้แจ้ง เข้าร่วมโครงการ S-bird


ศึกษาดูงานโรงเรียนมีชัยพัฒนา


ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ S-bird


ลงมือสร้างแปลงผักตามรูปแบบ


วางท่อ ลงมะนาว และ ฝรั่งกิมจู


ลงผักบุ้ง ตะกร้า ลอยน้ำ


ลงผักเข่ง


ครู นักเรียน ชุมชนร่วมกันปลูกพืช ตามโครงการ


แปลงพริก มะเขือ


ผักบุ้ง ในตะกร้า ลอยน้ำไร้ดิน


เก็บเกี่ยว ผลผลิต จำหน่าย


ผักสลัด ในตะกร้า


ขายเห็ด


เก็บเกี่ยวผลผลิต เห็ด ตู้ ATM


จำหน่าย เห็ดโรงเรียน


คณะโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาจตุรพักตรพิมาน ศึกษาดูงาน S-bird โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์


โรงเห็ดนางฟ้า ตู้ ATM


ปลูกผักในเข่ง