ผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5

ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10


ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5

ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9


ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5

ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 9 ห้อง 10


ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5


ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5


ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5