ผลการเรียน

ปีการศึกษา 2561

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6