หลักสูตรภาษาอังกฤษ

(English Program)

อาจารย์ชัยพรรณ ชำนาญณรงค์

กรรมการบริหารหลักสูตร

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ chaiyapan.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์กมลพันธ์ กาญจนวิสุทธิ์

ศศ.บ. (การออกกำลังกายและกีฬา)

✉️ kamolphan.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์ขวัญเรือน พานแก้ว

ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลผลการศึกษา)

ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)

✉️ khwanruen.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์จินดาพร มูลกันทา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (การพัฒนาเพื่อการศึกษา)

✉️ jindaporn.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์รวิศรา ล้อมลาย

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

✉️ ravisara.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์รุ่งเรือง วันทาโร

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

✉️ rungrueng.w@ds.ru.ac.th

อาจารย์อุกฤษฎ์ ไตรวงค์ย้อย

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

✉️ u-krit.t@ds.ru.ac.th

Dr.Janise Arlena Alomar


✉️ janise.a@ds.ru.ac.th

Dr.Richard John Kiddle


✉️ richard.k@ds.ru.ac.th

Teacher Byron Edward Johns


✉️ byron.j@ds.ru.ac.th

Teacher Gasper Paliska


✉️ gasper.p@ds.ru.ac.th

Teacher Leila Alimohammad


✉️ leila.a@ds.ru.ac.th

Teacher Marvelous Nzubechukwu Ndigwe


✉️ marvelous.n@ds.ru.ac.th

Teacher Michell Rukudzo Ndineyi


✉️ michelle.n@ds.ru.ac.th

Teacher Negar Mohammadi


✉️ negar.m@ds.ru.ac.th