หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา

อาจารย์พันธุ์ทิพย์ พัชรพงศ์พรรณ

หัวหน้าหน่วยฯ

ศศ.บ. (จิตวิทยา)

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)

✉️ phantip.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์นิภา สมิตะสิริ

วท.บ. (จิตวิทยาการบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว)

วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)

✉️ nipa.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์พรมมณี โฮชิน

วท.บ. (จิตวิทยาบการริการให้คำปรึกษาและแนะแนว)

วท.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)

✉️ prommanee.h@ds.ru.ac.th

อาจารย์มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี

ศ.บ. (การแนะแนว)

ศศ.บ. (วารสารศาสตร์สื่อประสม)

กศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)

✉️ mayurachat.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุวนันท์ แป้นพัฒน์

ศศ.บ. (จิตวิทยา)

✉️ suwanant.p@ds.ru.ac.th