ศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ

อาจารย์ณัฐพงษ์ ฉ่ำศิริ

หัวหน้าศูนย์ฯ

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)

✉️ nuttapong.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์พัชนี ประสิทธิธัญกิจ

คบ. (การศึกษาปฐมวัย)

กศ.ม. (การบริหารการศึกษาพิเศษ)

✉️ patchanee.p@ds.ru.ac.th