กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์มนังค์ อังควานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)

อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

✉️ manang.a@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ ใจกระจ่าง

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา)

ค.บ. (การบริหารการศึกษา)

ศษ.ม. (พื้นฐานการศึกษา)

✉️ sujin.j@ds.ru.ac.th

รองศาสตราจารย์กุลชญา วงษ์เพ็ญ

ศษ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)

✉️ kulchaya.w@ds.ru.ac.th

อาจารย์ณัทรัชตา ทะรีนทร์

คบ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

✉️ nattharatta.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์พรทิพย์ วันสม

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนังคมศึกษา)

✉️ porntip.w@ds.ru.ac.th

อาจารย์พิมพ์นิภา วงค์คำจันทร์

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

✉️ pimnipa.v@ds.ru.ac.th

อาจารย์ภัทร์ หาสาสน์ศรี

รศ.บ. (รัฐศาสตร์)

รศ.. (รัฐศาสตร์)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️ boonchu666@ds.ru.ac.th

อาจารย์ภูวดี บุญศรี

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

✉️ puwadee.b@ds.ru.ac.th

อาจารย์มัทฌิมา สุทธิสุข

.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

✉️ matchima.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์ศิริพงษ์ อุบลพงษ์

สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา)

ศศ.บ. (การบัญชี)

ศษ.ม. (การอุดมศึกษา)

✉️ siripong.u@ds.ru.ac.th

อาจารย์สิทธิทัศน์ รักงาม

ศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ sitthithaz.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุกฤตา สุขุม

คบ. (สังคมศึกษา)

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

✉️ sukrita.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรรถพล นิธิสุนทรพงศ์

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ attapon.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์อาทิตย์ เพลิดนอก


✉️ artit.p@ds.ru.ac.th