กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์พิมพ์นิภา  วงค์คำจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

✉️  pimnipa.v@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์  ใจกระจ่าง

สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา) 

ค.บ. (การบริหารการศึกษา) 

ศษ.ม. (พื้นฐานการศึกษา)

✉️  sujin.j@ds.ru.ac.th

อาจารย์ณัทรัชตา  ทะรีนทร์

คบ. (สังคมศึกษา)  หลักสูตร 5 ปี 

ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 

✉️  nattharatta.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์พรทิพย์  วันสม

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนังคมศึกษา

✉️  porntip.w@ds.ru.ac.th

อาจารย์ภัทร์  หาสาสน์ศรี

รศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

รศ.. (รัฐศาสตร์) 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️  boonchu666@ds.ru.ac.th

อาจารย์ภูวดี  บุญศรี

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร 5 ปี 

พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)

✉️  puwadee.b@ds.ru.ac.th

อาจารย์มนังค์  อังควานิช

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 

อ.ม. (ประวัติศาสตร์ศึกษา)

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

✉️  manang.a@ds.ru.ac.th

อาจารย์มัทฌิมา  สุทธิสุข

.บ. (สังคมศึกษา)  หลักสูตร 5 ปี

✉️  matchima.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์ศิริพงษ์  อุบลพงษ์

สัมฤทธิบัตร (การสอนสังคมศึกษา) 

ศศ.บ. (การบัญชี)

ศษ.ม. (การอุดมศึกษา) 

✉️  siripong.u@ds.ru.ac.th

อาจารย์สิทธิทัศน์  รักงาม

ศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️  sitthithaz.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุกฤตา  สุขุม

คบ. (สังคมศึกษา) 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

✉️  sukrita.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรรถพล  นิธิสุนทรพงศ์

ศษ.บ. (สังคมศึกษา) หลักสูตร 5 ปี 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️  attapon.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์อาทิตย์  เพลิดนอก

✉️  artit.p@ds.ru.ac.th