กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา

อาจารย์วัชระ รุ่งสว่าง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ค.บ. (พลศึกษา)

ศษ.ม. (พลศึกษา)

✉️ watchara.r@ds.ru.ac.th

รองศาสตราจารย์ขจรพงษ์ เพชรเลิศอนันต์

ค.บ. (พลศึกษา)

ค.ม. (พลศึกษา)

✉️ khajornpong.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์กมล สาระมิตร

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ศษ.ม. (พลศึกษา)

✉️ kamol.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์ชัญญา ศิริทิพย์สกุล

ศษ.บ. (พลศึกษา)

ศษ.ม. (พลศึกษา)

✉️ chanya.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์ณัฏฐภาส พรมมา

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

ศษ.ม. (สุขศึกษา)

✉️ natthapas@ds.ru.ac.th

อาจารย์สายชล ไชยชนะ

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ saychon.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์สิรภพ สารมิตร

ค.บ. (พลศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

✉️ sirapop.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์สิริวิภา หาสาสน์ศรี

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

วท.ม. (สุขศึกษา)

✉️ siriwipa.h@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุวิภา ฤทธิจันทร์

คบ. (สุขศึกษา)

ศศ.ม. (พัฒนาชนบท)

✉️ suwipa.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์อัษฎางค์ ปาลิวนิช

วท.บ. (พลศึกษา)

กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา)

✉️ asadang.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์อุมาพร งามมีฤทธิ์

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

วท.ม. (สุขศึกษา)

✉️ umaporn.n@ds.ru.ac.th