กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา

อาจารย์อัษฎางค์  ปาลิวนิช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วท.บ. (พลศึกษา) 

กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา

✉️  asadang.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์ณัฏฐภาส  พรมมา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

ศษ.ม. (สุขศึกษา

✉️  natthapas@ds.ru.ac.th

อาจารย์กมล  สาระมิตร

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

ศษ.ม. (พลศึกษา) 

✉️  kamol.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์ชัญญา  ศิริทิพย์สกุล

ศษ.บ. (พลศึกษา) 

ศษ.ม. (พลศึกษา)

✉️  chanya.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์วัชระ  รุ่งสว่าง

ค.บ. (พลศึกษา) 

ศษ.ม. (พลศึกษา) 

✉️  watchara.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์สายชล  ไชยชนะ

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️  saychon.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์สิรภพ  สารมิตร

ค.บ. (พลศึกษา) หลักสูตร 5 ปี 

✉️  sirapop.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์สิริวิภา  หาสาสน์ศรี

ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

วท.ม. (สุขศึกษา) 

✉️  siriwipa.h@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุวิภา  ฤทธิจันทร์

คบ. (สุขศึกษา) 

ศศ.ม. (พัฒนาชนบท) 

✉️  suwipa.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์อุมาพร  งามมีฤทธิ์

ศษ.บ. (สุขศึกษา) 

วท.ม. (สุขศึกษา) 

✉️  umaporn.n@ds.ru.ac.th