กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

อาจารย์ทิพา หาสาสน์ศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️ tipa.h@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)

✉️ kornsuang.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์กนกเพชร ขุนเพ็ชร์


✉️ kanokphet.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์กรพิณ สอนเสน

ศป.บ. (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ korapin.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์กฤษณ์ ภิรมย์รัตน์

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ krit.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์กิติภัทร ภูวะปัจฉิม

ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)

ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา)

✉️ kitipat.b@ds.ru.ac.th

อาจารย์จิรายุส เผือดผุด

ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)

✉️ jirayus.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์ฐานียกัลยณ์ ชัยพัฒน์

ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️ taneeyakal.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์ณัฐภูมินทร์ คล้อยเอี่ยม

ศป.บ. (ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ nuttapumin.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์ตันติกร โนนกอง


✉️ tantikhon.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา)

✉️ prapanpong.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์ปุญญพัฒน์ อยู่ดี


✉️ poonyaput.y@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรรถพร นัยเนตร

คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

✉️ atthaporn.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรอุมา สอนง่าย

ศป.บ. (ประติมากรรม)

ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม)

✉️ onuma.s@ds.ru.ac.th