กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

อาจารย์ทิพา  หาสาสน์ศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน) 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️  tipa.h@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง  ปาณินท์

ศษ.บ. (ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา)

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) 

✉️  kornsuang.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์กนกเพชร  ขุนเพ็ชร์

✉️  kanokphet.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์กรพิณ  สอนเสน

ศป.บ. (ดนตรีไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️  korapin.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์กฤษณ์  ภิรมย์รัตน์

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️  krit.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์กิติภัทร  ภูวะปัจฉิม

ดศ.บ. (ดนตรีแจ๊ส)

ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา) 

✉️  kitipat.b@ds.ru.ac.th

อาจารย์จิรายุส  เผือดผุด

ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (ศิลปะการแสดง)

✉️  jirayus.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์ชาญณรงค์  งามประเสริฐ

✉️  channarong.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์ฐานียกัลยณ์  ชัยพัฒน์

ศป.บ. (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์)

ศ.ม. (ประยุกตศิลปศึกษา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️  taneeyakal.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์ตันติกร  โนนกอง

✉️  tantikhon.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์ประพันธ์พงศ์  มณีวงษ์

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)

ดศ.ม. (สังคีตวิจัยและพัฒนา)

✉️  prapanpong.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์ปุญญพัฒน์  อยู่ดี

✉️  poonyaput.y@ds.ru.ac.th

อาจารย์ศรัณย์  จันทรโคตร

✉️  saran.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรรถพร  นัยเนตร

คบ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

✉️  atthaporn.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรอุมา  สอนง่าย

ศป.บ. (ประติมากรรม) 

ศศ.ม. (การจัดการทางวัฒนธรรม) 

✉️  onuma.s@ds.ru.ac.th