กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา  พันธ์เกตุ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

✉️  onuma.p@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเพชร  นาสารีย์

ค.บ. (เคมี) 

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) 

กศ.ด. (วิจัยและประเมินการศึกษา) 

✉️  namphet.n@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชบา  เมืองจีน

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา)

✉️  chaba.m@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย  นาสารีย์

วท.บ. (ฟิสิกส์) 

วท.ม. (ฟิสิกส์) 

ศษ.ม. (นวัตกรรมและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้)

✉️  weerachai.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์ ดร.ทัสริน  โตนุช

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) 

ศษ.ด (หลักสูตรการสอน)

✉️  tassarin.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์ขนิษฐา  รุ่งวิทย์วทัญญู

ว.บ. (เคมี) 

วท.ม. (เคมีประยุกต์)  

✉️  khanitha.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์จีรวรรณ  เกิดร่วม

ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ) 

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) 

✉️  jeerawan.g@ds.ru.ac.th

อาจารย์ธวรรณรัตน์  นาคเครือ

.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ) 

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

✉️  thawanrat.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์นภาพร  เชื้อทอง

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) 

✉️  napaporn.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์นรินทร์  วงค์คำจันทร์

วท.บ. (เคมี)

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️  narintorn@ds.ru.ac.th

อาจารย์พัณนิดา  มีลา

ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) หลักสูตร 5 ปี 

ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)   

✉️  pannida.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์วีรดา  ลิมปิสวัสดิ์

✉️  weerada.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  เหมแก้ว

คบ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) หลักสูตร 5 ปี 

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์) 

✉️  saksit.h@ds.ru.ac.th

อาจารย์สัจจพร  รัตนะ

วท.บ. (จุลชีววิทยา) หลักสูตร 5 ปี

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

✉️  satjaphon.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุนิศรา  เอี่ยมคง

วท.บ. (พฤกษศาสตร์)

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)

✉️  sunissara.aie@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุวนันต์  หลัดจัน

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์

วท.ม. (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)

✉️  suwanun.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์อ้อมตะวัน  แสงจักรวาฬ

คบ. (ฟิสิกส์) 

กศ.ม. (ฟิสิกส์) 

✉️  aomtawan.s@ds.ru.ac.th