กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา พันธ์เกตุ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

กศ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

✉️ onuma.p@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชบา เมืองจีน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา)

✉️ chaba.m@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเพชร นาสารีย์

ค.บ. (เคมี)

ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

กศ.ด. (วิจัยและประเมินการศึกษา)

✉️ namphet.n@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย นาสารีย์

วท.บ. (ฟิสิกส์)

วท.ม. (ฟิสิกส์)

ศษ.ม. (นวัตกรรมและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้)

✉️ weerachai.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์ ดร.ทัสริน โตนุช

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)

ศษ.ด (หลักสูตรการสอน)

✉️ tassarin.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์ขนิษฐา รุ่งวิทย์วทัญญู

ว.บ. (เคมี)

วท.ม. (เคมีประยุกต์)

✉️ khanitha.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์จีรวรรณ เกิดร่วม

ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ)

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์)

✉️ jeerawan.g@ds.ru.ac.th

อาจารย์ธวรรณรัตน์ นาคเครือ

.บ. (วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ)

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

✉️ thawanrat.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์นภาพร เชื้อทอง

วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)

✉️ napaporn.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์นรินทร์ วงค์คำจันทร์

วท.บ. (เคมี)

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️ narintorn@ds.ru.ac.th

อาจารย์พัณนิดา มีลา

ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) หลักสูตร 5 ปี

ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

✉️ pannida.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ เหมแก้ว

คบ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป) หลักสูตร 5 ปี

ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)

✉️ saksit.h@ds.ru.ac.th

อาจารย์สัจจพร รัตนะ

วท.บ. (จุลชีววิทยา) หลักสูตร 5 ปี

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

✉️ satjaphon.r@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุนิศรา เอี่ยมคง

วท.บ. (พฤกษศาสตร์)

วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)

✉️ sunissara.aie@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุวนันต์ หลัดจัน

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)

วท.ม. (ฟิสิกส์พอลิเมอร์)

✉️ suwanun.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์อ้อมตะวัน แสงจักรวาฬ

คบ. (ฟิสิกส์)

กศ.ม. (ฟิสิกส์)

✉️ aomtawan.s@ds.ru.ac.th