กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

อาจารย์วรรณวิศา  ถึกเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

✉️  wanwisa.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์ ดร.ก่อพงศ์  นามวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ศรีสะเกษ

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) 

ศศ.ม. (ไทยศึกษา) 

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

ปร.ด. (ภาษาไทย)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

✉️  korpong.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุทธิพงษ์  มากุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย) 

✉️  suttipong.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์กรนภา  ญาติวิสุทธิ์

ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย) 

ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

✉️  kornnapa.y@ds.ru.ac.th

อาจารย์พิเชษฐ์  กอนรัมย์

พธ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม อันดับ 2

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) 

✉️  pichet.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์ไพศาล  กรุมรัมย์

ศษ.บ. (ภาษาไทย) 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 

✉️  phaisan@ds.ru.ac.th

อาจารย์ฟาติน  มูซอ

 

✉️  fatin.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์ภาวินี  ตรีเดชี

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

✉️  phavinee.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์มนต์จันทร์  อินทรจันทร์

อ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.. (ภาษาไทย) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

✉️  monchan.i@ds.ru.ac.th

อาจารย์ราชันย์  เวียงเพิ่ม

ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อ.ม. (ภาษาไทย) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

✉️  rachan.w@ds.ru.ac.th

อาจารย์วาสนา  ยอมิน

ศษ.บ. (ภาษาไทย) หลักสูตร 5 ปี

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️  wasana.y@ds.ru.ac.th

อาจารย์อำภา  จ่างเจริญ

บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

✉️  ampa.c@ds.ru.ac.th