กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

อาจารย์ภาวินี ตรีเดชี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม. (ภาษาไทย)

✉️ phavinee.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์ ดร.ก่อพงศ์ นามวัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.สุรินทร์

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา)

ศศ.ม. (ไทยศึกษา)

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

ปร.ด. (ภาษาไทย)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

✉️ korpong.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุทธิพงษ์ มากุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

กศ.ม. การมัธยมศึกษา (การสอนภาษาไทย)

✉️ suttipong.m@ds.ru.ac.th

อาจารย์กรนภา ญาติวิสุทธิ์

ศษ.บ. (การสอนภาษาไทย)

ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

✉️ kornnapa.y@ds.ru.ac.th

อาจารย์พิเชษฐ์ กอนรัมย์

พธ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยม อันดับ 2

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

✉️ pichet.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์ไพศาล กรุมรัมย์

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

✉️ phaisan@ds.ru.ac.th

อาจารย์มนต์จันทร์ อินทรจันทร์

อ.บ. (ภาษาไทย)

อ.. (ภาษาไทย)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

✉️ monchan.i@ds.ru.ac.th

อาจารย์ราชันย์ เวียงเพิ่ม

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม. (ภาษาไทย)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

✉️ rachan.w@ds.ru.ac.th

อาจารย์วรรณวิศา ถึกเจริญ

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

✉️ wanwisa.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์วาสนา ยอมิน

ศษ.บ. (ภาษาไทย) หลักสูตร 5 ปี

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ wasana.y@ds.ru.ac.th

อาจารย์สรไกร เปรมวงษ์

ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ sorakai.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์อำภา จ่างเจริญ

บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

ค.อ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

✉️ ampa.c@ds.ru.ac.th