กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์อมฤต จันทร์เกษร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ amarit.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์ภิฑชญา สุนทรกลัมพ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

✉️ pithchaya.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์ ดร.วริศรา จำปา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)

✉️ warisara.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์กาญจนา สิ่งประสงค์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ kanchana.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์คณิศร ธีระวิทย์

ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์จีน)

MTCSOL (Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)

✉️ kanisorn.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์ชัยพรรณ ชำนาญณรงค์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ chaiyapan.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์ฐิติมุนินทร์ ชูประดิษฐ์

อ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 2

M.A. (Chinese linguistics and Philology)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️ thitimunin.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์ดิฐนรินทร์ กีรติ์พนาดร

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️

อาจารย์ถนอมขวัญ ทองโปร่ง

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

✉️ thanomkhwan.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์ธันยธร ศิริไพบูลย์


✉️ thanyatorn.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์บัณฑิตา สุขดี

บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตร 5 ปี

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ banthita.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์บุษราภรณ์ อินทร์แสน

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ budsaraporn.i@ds.ru.ac.th

อาจารย์พรรณฤดี จูเจริญ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ phanrudi.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์พัชรินันท์ ยังทรัพย์อนันต์

ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)

✉️ patcharinan.y@ds.ru.ac.th

อาจารย์ภัสขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์

ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

ศศ.ม. (การแปลภาษาฝรั่งเศส - ไทย)

✉️ phatkhanit.d@ds.ru.ac.th

อาจารย์เมธาวี ปัญญาจันทร์สว่าง

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ maytawee.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์วรางคณา เซ๊ะวิเศษ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

✉️ warangkana.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์อภิเชษฐ เรืองไทย

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

✉️ apichet.r@ds.ru.ac.th