กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.อุไร  ซิรัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ  2

กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) 

ศษ.ด. (การวิจัยและประเมิน​ทาง​การศึกษา)

✉️  urai.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์ ดร.ธัชพล  พลรัตน์

รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายมัธยม (ผู้อำนวยการ)

ศศบ. (รัฐศาสตร์) 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

กศ.ด. (คณิตศาสตร์) 

✉️  tuschapone@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำรวย  หาญห้าว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 

✉️  samrouy.h@ds.ru.ac.th

อาจารย์กิรณา  จิรโชติเดโช

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) 

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 

วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์) 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️  ghirana.j@ds.ru.ac.th

อาจารย์น้ำผึ้ง  บุณยเกียรติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  

✉️  nampeung.b@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา

กศ.บ. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา) 

กศ.. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา) 

✉️  kittisak.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์จันทิมา  พร่องครบุรี

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

✉️  jantima.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์จิตรดา  สมีเพ็ชร

คบ. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️  jitrada.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์นิพนธ์  ฝ่ายบุญ

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 

✉️  nipon.ru@ds.ru.ac.th

อาจารย์ปานพระจันทร์  จันทร์พรหม

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

✉️  panprachan.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์เยาวรัช  ทองเสริม

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️  yaowarat.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์รัฐพร ลี้เที่ยงธรรม

บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท 

✉️  rattapron.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์สมศักดิ์  อรัญญา

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2

วท.ม. (คณิตศาสตร์)

✉️  somsak.a@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรสา  สกุลศิริธรากุล

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 

✉️  orasa.s@ds.ru.ac.th