กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.อุไร ซิรัมย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2

กศ.ม. (การวิจัยและสถิติทางการศึกษา)

✉️ urai.s@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำรวย หาญห้าว

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

✉️ samrouy.h@ds.ru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา

กศ.บ. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา)

กศ.. (วัดและประเมินผลทางการศึกษา)

✉️ kittisak.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์ ดร.ธัชพล พลรัตน์

ศศบ. (รัฐศาสตร์)

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

กศ.ด. (คณิตศาสตร์)

✉️ tuschapone@ds.ru.ac.th

อาจารย์กิรณา จิรโชติเดโช

วท.บ. (เคมีวิศวกรรม)

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)

วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์)

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️ ghirana.j@ds.ru.ac.th

อาจารย์จันทิมา พร่องครบุรี

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️ jantima.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์จิตรดา สมีเพ็ชร

คบ. (คณิตศาสตร์)

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

✉️ jitrada.s@ds.ru.ac.th

อาจารย์น้ำผึ้ง บุณยเกียรติ

ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️ nampeung.b@ds.ru.ac.th

อาจารย์นิพนธ์ ฝ่ายบุญ

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

✉️ nipon.ru@ds.ru.ac.th

อาจารย์ปานพระจันทร์ จันทร์พรหม

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1

✉️ panprachan.c@ds.ru.ac.th

อาจารย์เยาวรัช ทองเสริม

ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️ yaowarat.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์รัฐพร ลี้เที่ยงธรรม


✉️ rattapron.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์สมศักดิ์ อรัญญา

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2

วท.ม. (คณิตศาสตร์)

✉️ somsak.a@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรสา สกุลศิริธรากุล

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

✉️ orasa.s@ds.ru.ac.th