กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

อาจารย์ทิพย์สุดา ก้อนฆ้อง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

คบ. (การอนุบาลศึกษา)

✉️ tipsuda.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์กนกอร พวงระย้า

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)

✉️ kanokorn.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์ชนิตา ทองไทย

บธ.บ (การบัญชี)

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)

✉️ chanita.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์นรินทร์ ลาภอนันต์

ศษ.บ. (คหกรรม)

✉️ narin.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ศษ.ม. (พื้นฐานการศึกษา)

✉️ patimaporn.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุทัศน์ นุ่มสำอางค์

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

✉️ sutat.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์อรอุมา ธรรมดี

ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท

✉️ onuma.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์อัญชนา มุ่งหมาย

ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา)

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)

✉️ aunchana.m@ds.ru.ac.th