กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

อาจารย์อรอุมา ธรรมดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี 

กำลังศึกษาต่อปริญญาโท

✉️  onuma.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์กนกอร  พวงระย้า

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)

✉️  kanokorn.p@ds.ru.ac.th

อาจารย์ชนิตา  ทองไทย

บธ.บ (การบัญชี)

บธ.ม. (การเงินการธนาคาร)

✉️  chanita.t@ds.ru.ac.th

อาจารย์นรินทร์  ลาภอนันต์

ศษ.บ. (คหกรรม)

✉️  narin.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์ปฐิมาพร  ล้อมลาย

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ศษ.ม. (พื้นฐานการศึกษา)

✉️  patimaporn.l@ds.ru.ac.th

อาจารย์สุทัศน์  นุ่มสำอางค์

วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

✉️  sutat.n@ds.ru.ac.th

อาจารย์อัจฉริยะณัฏฐ์  คำเหลือ

✉️  adchariyanat.k@ds.ru.ac.th

อาจารย์อัญชนา  มุ่งหมาย

ศษ.บ. (ธุรกิจศึกษา)

คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)

✉️  aunchana.m@ds.ru.ac.th