กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อาจารย์จามิกร  มะแก้ว

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วท.บ. (นันทนาการ)  

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

✉️  jamikorn.m@ds.ru.ac.th