กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อาจารย์ณัฏฐภาส พรมมา

หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศษ.บ. (สุขศึกษา)

ศษ.ม. (สุขศึกษา)

✉️ natthapas@ds.ru.ac.th

อาจารย์จามิกร มะแก้ว

วท.บ. (นันทนาการ)

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

✉️ jamikorn.m@ds.ru.ac.th