โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ

รวมจำนวน 4 อำเภอ 8 ตำบล 64 ชุมชน ประกอบด้วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Area Based University) และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน
ท้องถิ่น โดยประสานงานร่วมกับเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดำเนินการบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่ม U2Tคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tคลองขวาง เขตภาษีเจริญ

#U2TKlongkwang #ScienceDRU #U2TDRU
#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2Tคลองขวาง

กลุ่ม U2T บางจาก เขตภาษีเจริญ
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tบางจาก เขตภาษีเจริญ #ScienceDRU #U2TDRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2Tบางจาก

กลุ่ม U2T คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ #ScienceDRU #U2TDRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2Tแขวงคูหาสวรรค์

กลุ่ม U2T คลองต้นไทร เขตคลองสาน
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tคลองต้นไทร เขตคลองสาน #ScienceDRU #U2TDRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2Tคลองต้นไทร

กลุ่ม U2T ศิริราช เขตบางกอกน้อย
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์
FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tศิริราช เขตบางกอกน้อย #ScienceDRU #U2TDRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2TศิริราชDRU

กลุ่ม U2T บางกระสอบ อำเภอพระประแดง
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tบางกระสอบ อำเภอพระประแดง #ScienceDRU #U2TDRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2Tบางกระสอบscidru

กลุ่ม U2T บางกอบัว อำเภอพระประแดง
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tบางกอบัว อำเภอพระประแดง #ScienceDRU #U2TDRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2Tตำบลบางกอบัว

กลุ่ม U2T บางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
รับผิดชอบโดย
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
FacebookFanpage การทำงานของกลุ่ม U2Tบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง #ScienceDRU #U2TDRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วให้ประเทศ

U2Tบางหัวเสือbyscidru