Lanpoltsak 2019

Ohar Gasteizko egoitza:

Ekainaren 14an, Hezkuntza eta Kirol Fakultatearen egoitzara. Arrazoia da egun horretan gehieneko 130 pertsona bildu ahal izateko bermatu behar dudalako, horretarako eta baimena eskatu ondoren, jakinarazten da hurrengo azterketak Vitoria-Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultatean izango direla. Juan Ibáñez de Sto. Domingo, 01006 Gasteiz):

Nota sede de Gasteiz:

El próximo día 14 de junio a la sede de la Facultad de Educación y Deporte. El motivo es porque tengo que asegurar sito al número máximo de personas que ese día puede llegar a ser 130 personas, por todo ello y tras solicitar permiso, se comunica que los siguientes exámenes serán en la Facultad de Educación y Deporte de Vitoria-Gasteiz (Juan Ibáñez de Sto. Domingo, 1 01006 Vitoria):

Ohar garrantzitsua:

Hainbat kontsultaren aurrean, honako espezialitate hauetarako hautagai guztiek derrigorrezko gaitasun-froga dutela jakinarazten da, eta ez du inporta aurkeztutako titulua. Derrigorrezkoa da proba honako zerrendetan egoteko:

(1) Dantza Klake, (2) Anatomia eta Nutrizioa, (3) Arte dramatikoa, (4) Musika proeiektuak, (5) Musika Kultura Helduentzat, (6) Informatika Musikala - Partitura edizioa, (7) Informatika Musikala - Audioa, midi eta musika-ekoizpena.

Ikusi oinarrien 1. eranskina: espezialitateak, proba eta tituluen edukia. (2019-06-05)

Nota importante:

Ante varias consultas, se informa que todas las personas candidatas a las siguientes especialidades tienen prueba de aptitud obligada, independientemente del título que presenten. Es prueba obligatoria para estar en las listas de:

(1) Dantza Klake, (2) Anatomía y Nutrición, (3) Arte dramático, (4) Proyectos Musicales, (5) Cultura musical para adultos, (6) Informática musical - Edición de partituras, (7) Informática Musical - Audio, midi y producción musical

Ver bien el Anexo 1 de las bases: Especialidades, contenido de las pruebas y títulos requeridos (2019-06-05)

EPEA: 2019-05-27tik 2016-06-26ra

Alegatutako dokumentazioa egiaztatzea. Ez utzi azken egunetarako. Ekarpena:

1. Egiaztatzeko eskabidea (PDF)

2. Originalak eta kopia (A4) ordenatuak eta bat etortzeak akreditazio-instantziaren zenbakiarekin.

Hitzordua: Donostiaeskola / Gasteizko ME.

Izapide-informazioa. Ez utzi azken egunerako. Albistea: 2019-05-24

PLAZO: 2019-05-27 a 2019-06-26

Acreditar la documentación alegada. No dejes para el último. Aportar:

1. Instancia de acreditación (PDF)

2. Originales y copias ordenados y numeradas (A4) coincidente con el número de la instancia de acreditación

Cita previa: Donostiaeskola / Gasteizko ME.

Noticia: 2019-05-24

2019-05-10etik 2019-05-23ra

Ohar garrantzitsua: erreklamazioak erregistro ofizialean egin behar dira. Posta elektronikoek ez dute balio juridikorik.

Del 10-05-2019 al 23-05-2019

Nota importante: las reclamaciones deben ser realizadas en REGISTRO oficial. Los correos electrónicos no tienen validez jurídica.

2. Eskabideak

Epea amaitu da

2. Solicitudes

Plazo Terminado

1. Oinarriak

2019-03-04

1. Bases

2019-03-04