งานทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

  1. ขอเอกสาร ปพ.1 ระเบียนผลการเรียน และ ปพ.7 รับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนใช้รูปขนาดกี่นิ้ว ?

ตอบ ใช้รูปนักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ขนาด 1.5 นิ้ว

  1. เอกสารที่ระบุเกรด 4 เทอม หรือ 5 เทอม คือเอกสารใด ?

ตอบ ปพ.1 ระเบียนผลการศึกษา

  1. เอกสารใช้เวลาดำเนินการกี่วันทำการ ?

ตอบ 2 วันทำการ

  1. การขอเอกสารที่สมบูรณ์เป็นอย่างไร

ตอบ เมื่อนักเรียนกรอกคำร้องขอเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากเอกสารนั้นต้องใช้รูปถ่าย นักเรียนจะต้องส่งรูปถ่ายจึงจะเป็นการขอเอกสารที่สมบูรณ์