ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

บันทึกขอจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2565.pdfรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน.pdfรายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น.pdfประกาศผู้ชนะ (ซื้อผ้าที่ใช้ตกแต่ง).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom


ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563


หนังสือ เชิญชวนนำเสนอราคาหนังสือเรียน.pdf

เชิญชวนนำเสนอราคาหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdfเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น.pdfเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1-2565.pdfประกาศผู้ชนะ (ทำป้ายไวนิล).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลในการจัดภูมิทัศน์ตกแต่งอาคารสถานที่และจัดทิทรรศการ


ประกาศผู้ชนะ (1).pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดภูมิทัศน์ตกแต่งอาคารสถานที่และจัดทิทรรศการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง