นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

นางสาวพร ศิริไกรดิษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

สหวิทยาเขตรัชวิภา