รับสมัครนักเรียน ออนไลน์ 63

ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563


ขั้นตอนการสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กรุณาอ่านขั้นตอนให้ครบถ้วน

วีดีโอ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ของ สพม 2 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ

1. มีปัญหาในการสมัครออนไลน์ติดต่อ Line : @dus9565r

2. กรณีมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถสมัครออนไลน์ได้ ให้ติดต่อเป็นรายกรณี ที่เบอร์ 081-1442932 หรือ 063-4125356

3. ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://www.mtt.ac.th หรือ http://enroll.mtt.ac.th

แผนการเรียน สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2. แผนการเรียน ภาษาจีน

3. แผนการเรียน ภาษาเกาหลี

4. แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น

5. แผนการเรียน คอมพิวเตอร์ - อาชีพ

6. แผนการเรียน พละ - ศิลปะ

แผนการเรียน สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิศวะ/สถาปัตย์) รับจำนวน 40 คน

2. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) รับจำนวน 40 คน

3. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (มัลติมีเดีย) รับจำนวน 40 คน

4. แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) รับจำนวน 40 คน

5. แผนการเรียน ศิลป์ - สังคม (การท่องเที่ยว) รับจำนวน 40 คน

6. แผนการเรียน ศิลป์ - นิเทศศิลป์ รับจำนวน 40 คน

7. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาเกาหลี รับจำนวน 40 คน

8. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น รับจำนวน 40 คน

9. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน รับจำนวน 40 คน


เอกสารสำหรับการสมัครเรียน

เอกสารสำหรับการสมัครเรียน

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน

2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือหนังสือรับรองการศึกษา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)

4. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

1. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 500 บาท

2. ค่าจ้างครูต่างประเทศ 500 บาท

3. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 800 บาท

5. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 400 บาท

6. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 บาท

7. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขจากรัฐ 100 บาท

8. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 500 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

9.1 ค่าบัตรสมาร์ทการ์ดและบริการระบบ 300 บาท

9.2 ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู 400 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท