รับสมัครนักเรียน 63

1. ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง การเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ในระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจาก ภาวะวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 ) ขอให้ผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลและกำหนดการ ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

หนังสือ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ยื่นความจำนง ที่ http://www.bangkok2.org ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

รับสมัคร วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

สอบคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ประกาศผลสอบ / รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

มอบตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

แผนการเรียน สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

2. แผนการเรียน ภาษาจีน

3. แผนการเรียน ภาษาเกาหลี

4. แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น

5. แผนการเรียน คอมพิวเตอร์ - อาชีพ

6. แผนการเรียน พละ - ศิลปะ

แผนการเรียน สำหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิศวะ/สถาปัตย์) รับจำนวน 40 คน

2. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) รับจำนวน 40 คน

3. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (มัลติมีเดีย) รับจำนวน 40 คน

4. แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) รับจำนวน 40 คน

5. แผนการเรียน ศิลป์ - สังคม (การท่องเที่ยว) รับจำนวน 40 คน

6. แผนการเรียน ศิลป์ - นิเทศศิลป์ รับจำนวน 40 คน

7. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาเกาหลี รับจำนวน 40 คน

8. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น รับจำนวน 40 คน

8. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น รับจำนวน 40 คน

9. แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษาจีน รับจำนวน 40 คน


เอกสารสำหรับการสมัครเรียน

เอกสารสำหรับการสมัครเรียน

1. ใบแจ้งความจำนงที่กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (สามารถจัดทำได้ที่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง)

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน

3. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือหนังสือรับรองการศึกษา

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)

5. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา

1. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 500 บาท

2. ค่าจ้างครูต่างประเทศ 500 บาท

3. ต่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 500 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ 800 บาท

5. ค่าสอนคอมพิวเตอรื กรณ๊โรงเรียนจัดคอมพิวเตอรืให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 400 บาท

6. ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 บาท

7. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการให้บริการสาธารณสุขจากรัฐ 100 บาท

8. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 500 บาท

9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

9.1 ค่าบัตรสมาร์ทการืดและบริการระบบ 300 บาท

9.2 ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู 400 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,200 บาท