มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียน

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับจำนวน 80 คน

2. แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ รับจำนวน 40 คน

3. แผนการเรียน ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ รับจำนวน 40 คน

4. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา รับจำนวน 80 คน

5. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี รับจำนวน 40 คน

6. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น รับจำนวน 40 คน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน

2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 หรือหนังสือรับรองการศึกษา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)

4. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

สอบคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ประกาศผลสอบ / รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.

มอบตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.


ตารางสอบคัดเลือก

09.00 - 10.30 น. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

10.30 - 11.30 น. ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

11.30 - 12.00 น. พัก

12.00 - 13.00 น. ความถนัดตามแผนการเรียน