แนวทางการจัดการจัดการเรียนยุคโควิด 19

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในยุคการแพร่ระบาดของไวรัส โวิด 19

รายชื่อการแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มคี่ กลุ่มคู่

E - Mail นักเรียน สำหรับเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019