รับสมัครนักเรียน 62

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าระหว่างชั้น

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กำหนดรับนักเรียนระหว่างชั้น ในระหว่าง วันที่ 24 - 30 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ยื่นความจำนง ที่ http://www.bangkok2.org ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

รับสมัคร วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

งดรับสมัคร วันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้ง สส.

สอบคัดเลือก

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ประกาศผลสอบ / รายงานตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

มอบตัว

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เอกสารสำหรับการสมัครเรียน

เอกสารสำหรับการสมัครเรียน

1. ใบแจ้งความจำนงที่กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (สามารถจัดทำได้ที่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง)

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน

3. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือหนังสือรับรองการศึกษา

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)

5. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล