รับสมัครนักเรียน 61

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบ 3

1. ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 รับเพิ่ม จำนวน 19 คน

2. ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 รับเพิ่ม จำนวน 69 คน แยกเป็น

2.1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับเพิ่มได้ 8 คน

2.2 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ รับเพิ่มได้ 21 คน

2.3 แผนการเรียนอังกฤษ - จีน รับเพิ่มได้ 5 คน

2.4 แผนการเรียนอังกฤษ - สังคม รับเพิ่มได้ 35 คน


นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ในระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน

2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือหนังสือรับรองการศึกษา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)

4. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าระหว่างชั้น

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กำหนดรับนักเรียนระหว่างชั้น ในระหว่าง วันที่ 24 - 30 เมษายน 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 1 รอบ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 1 รอบ 2 ปีการศึกษา 2561 *** ลงชื่อกับโรงเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับ ม. 1 รอบ 2 ปีการศึกษา 2561 *** สหวิทยาเขตเบญจสิริ

กำหนดรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.

เอกสารสำหรับการมอบตัว

1. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ

2. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 ฉบับจริงพร้อมสำเนา

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)

4. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

5. ใบมอบตัวนักเรียน Download เพื่อกรอกข้อมูล

กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2

แจ้งความจำนงทาง http://www.bangkok2.org ในระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561 หรือ ติดต่อ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองโดยตรง

เอกสารสำหรับการสมัครเรียน

1. ใบแจ้งความจำนงที่กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (สามารถจัดทำได้ที่ โรงเรียน)

2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และ นักเรียน

3. หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ป.6 หรือหนังสือรับรองการศึกษา

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน)

5. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2561

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

แผนการเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ จีน

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ สังคม

รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.