Keuzesessies

donderdagnamiddag 21 februari 2019

Sessie 1

STEM en onderzoekend leren in de basisschool


Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord zijn Kristof Van De Keere & Stephanie Vervaet

Zij zijn medewerkers van hogeschool VIVES: Kristof is onderzoekscoördinator in het Expertisecentrum Onderwijsinnovatie en Stephanie is er onderzoeker.

Vanuit een aantal authentieke klassituaties gaan we in deze workshop na wat onderzoekend leren kan betekenen voor een geïntegreerde STEM-aanpak in de basisschool. Op basis van diverse STEM-activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen bouwen we een transparante STEM-didactiek op die kan ingezet worden in de klaspraktijk. We focussen hierbij vooral op hoe je bij de kinderen probleemoplossend denken en handelen kan stimuleren met aandacht voor creativiteit en hoe dit naadloos aansluit bij het Zill-concept.

Sessie 2

Hoe via STEM probleemoplossend denken stimuleren? Een Hands-on aanpak uit de praktijk!


Deze sessie duurt 165 minuten

Aan het woord zijn Geert Neyrynck & Remko Meys

Zij zijn medewerkers van VIVES. Remko Meys is praktijkcoördinator 2BALO en onderzoeker EC onderwijsinnovatie, Geert Neyrynck is onderzoeker EC onderwijsinnovatie.

Hoe kunnen kinderen met hulp van hun leerkrachten vaardigheden verbeteren die nodig zijn in een steeds sneller ontwikkelende wereld?

Vanuit een STEM-gerichte didactiek kunnen wij bij kinderen de ontwikkeling van computationele vaardigheden sterker ondersteunen.​ Deze relatief nieuwe term omvat 10 vaardigheden voor probleemoplossend denken (logisch en algoritmisch denken – ZILL wiskunde).

In deze workshop wordt gewerkt vanuit ‘hands-on’-activiteiten voor verschillende graden in het basisonderwijs. ZILL levensecht.

Sessie 3

Kinderen keuzes leren maken voor een duurzame samenleving


Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Ann Matton

Zij is medewerkster bij DJAPO en geeft van daaruit training, coaching en advies.

In een wereld die steeds meer te kampen krijgt met complexe uitdagingen, liggen kant-en-klare oplossingen niet voor het grijpen. Hoe de wereld van morgen eruit zal zien, weten we niet. De ideeën die we vandaag bedenken, zijn morgen misschien niet meer toereikend. En omdat duurzaamheidsproblemen evolueren, zijn er ook voortdurend nieuwe antwoorden nodig. Daarom is het cruciaal om kinderen en jongeren – de beslissers van morgen – te leren zelf na te denken en keuzes te maken.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op hoe we kinderen en jongeren keuzes willen leren maken voor een duurzamere wereld, hoe we vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken hiervoor inzetten. Uiteraard wordt de link gelegd met het nieuwe leerplan ZILL.

Sessie 4

ZILL en wereldburgerschapseducatie


Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Reineke Gouwy

Zij is educatief medewerkster bij KLEUR BEKENNEN.

Aardbewoner ben je, wereldburger kun je worden.” In deze workshop maak je kennis met enkele speerpunten van de werking van Kleur Bekennen: het metroplan voor wereldburgers, het nascholingstraject ‘Wereldburgers in mijn klas? Graag!’ en het Documentatiecentrum voor Wereldburgerschap. De algemene doelstelling van Kleur Bekennen luidt immers: ‘Kinderen en jongeren kunnen handelen als verantwoordelijke burgers, zich bewust van het belang van internationale solidariteit en ze dragen bij tot een meer rechtvaardige wereld.’

Sessie 5

Gezondheidsbeleid op schoolDeze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Lies Vanloo

Zij is stafmedewerker bij LOGO Brugge-Oostende en bij LOGO Leieland.

Is gezondheid op jouw school nog een werkpunt? Hoe kun je op een efficiënte manier jouw gezondheidsbeleid vorm geven? Met welke succesfactoren kun je de slaagkans van jouw gezondheidsbeleid verhogen? In deze workshop leer je, aan de hand van de kadermethodiek ‘Gezonde school’, om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend gezondheidsbeleid.

Sessie 6

Buiten leer je beter


Deze sessie duurt 165 minuten

Aan het woord zijn Joke Oosterlijnck & Donald Dupon

Zij zijn medewerkers bij OUTDOOR EDUCATION en zijn er MOS-begeleider bao voor West-Vlaanderen .

Goed nieuws voor leerkrachten met claustrofobische trekjes: ook buiten je klaslokaal ligt een schat aan leerkansen! Met buitenlessen speel je in op ervaringen van kinderen, maak je de leerervaring rijker en intenser én zet je in op sociale vaardigheden. Hoe begin je hieraan? MOS reikt je methodieken (outdoorgames) aan waarbij je een binnenles kan omvormen tot een buitenles. De speelplaats, het schooldomein of de schoolomgeving wordt aangewend als het verlengde van het klaslokaal. Deze doe-sessie gaat buiten door, aangepaste kledij is aan te raden.

(De volledige sessie duurt drie uren en is geschikt voor een halve pedagogische studiedag).

Sessie 7

Hoe komt de persoonsgebonden ontwikkeling bij ons op school aan bod?


Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Bastien Devos

Hij is pedagogisch begeleider en nascholer ZILL.

Bij de persoonsgebonden ontwikkeling zijn de leerinhouden opgenomen die betrekking hebben op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om te komen tot Zin in leren! en Zin in leven! Zo vormen we onze leerlingen tot vrije, competente en solidaire mensen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven.

Tijdens deze sessie gaan we na hoe deze generieke doelen binnen de eigen school worden nagestreefd. Waar zijn we sterk in en waar zijn er nog groeikansen? Door het gebruik van interactieve werkvormen leren we van elkaar en kunnen we gedane opzichten meenemen naar huis.

Sessie 8

Van IDP naar evaluatiebox: evalueren vanuit ZILL


Deze sessie duurt 165 minuten

Aan het woord is Marijke De Meyst

Zij is pedagogisch begeleider voor de Dienst Curriculum & vorming (coördinatie evaluatiebox) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In deze workshop hebben we het over kwaliteitsvol en breed evalueren van de generieke doelen van ZILL. We kaderen de evolutie van IDP naar evaluatiebox en struinen door de nieuwe website. We hebben aandacht voor het gebruik van evaluatie-instrumenten en data voor de interne kwaliteitsontwikkeling van een school. We situeren ten slotte de evaluatiebox binnen drie kwaliteitsverwachtingen van het referentie-kader onderwijskwaliteit.

Sessie 9

Wat is kwaliteitsvol onderwijs voor het jonge kind?


Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Stijn De Milde

Hij is pedagogisch begeleider kleuteronderwijs binnen de dienst Curriculum & vorming, team basisonderwijs, voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Kwaliteitsvol kleuteronderwijs:

Tijdens deze sessie gaan we samen op zoek naar bouwstenen van kwaliteitsvol onderwijs voor het jonge kind. Wat staat in het leerplan geschreven en hoe kunnen wij daarop inspelen? Welke aandachtspunten zijn belangrijk en waar moeten we op inzetten? We benutten het schema van ‘ontwerpen van een krachtige leeromgeving met Zin in leren, Zin in leven zo doe je dat’.

Doel: Aan het eind van deze sessie heb je zicht op de kenmerken van kwaliteitsvol kleuteronderwijs en hoe je die kan benutten in jouw team.

Sessie 10

ZILL en het muzische


Deze sessie duurt 165 minuten

Aan het woord is Kris De Ruysscher

Hij is gestart als leraar lager onderwijs, werd directeur basisonderwijs en later pedagogisch begeleider muzische vorming en relationele vorming. Nu is hij projectleider Zin in leren! Zin in leven! binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Met de komst van ZILL zijn er toch wel een aantal nieuwe keuzes gemaakt met betrekking tot de muzische ontwikkeling. Deze keuzes worden op een actieve wijze verkend en toegelicht. Tegelijk onderzoeken we hoe muzische vorming kansen biedt om, geheel in de bedoeling van ZILL, te werken aan tien ontwikkelvelden. We staan in het bijzonder stil bij de muzische bouwstenen van de domeinen en bij de wijze waarop die bijdragen tot een betere muzische ontwikkeling van leerlingen. Doorheen de sessie wordt afwisselend gewerkt in kleine en grote groepen.

Sessie 11

Goed wiskundeonderwijs in ZILL. Wiskundig leren DENKEN door wiskunde te DOEN.

Deze sessie duurt 165 minuten

Aan het woord is Sabine Jacobs

Zij is pedagogisch begeleider team bao voor de Dienst Curriculum & vorming (leergebied wiskunde) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In het nieuwe leerplan kiezen we resoluut voor wiskundig en probleem-oplossend denken. Wiskunde is immers veel meer dan rekenen. We blijven sterk inzetten op kennis en focussen op redeneren en toepassen. Daarbij stimuleren we een didactische aanpak met een duidelijke instructie. We zetten in op een wiskundige attitude zoals zelfregulerend vermogen, onderzoekscompetentie, relationele vaardigheden, ondernemingszin en veerkracht.

In deze werkwinkel ontdekken we de visie op goed wiskundeonderwijs in Zin in Leren! Zin in Leven! en onderzoeken we hoe we dit in de praktijk kunnen realiseren:

Tijd en ruimte voor probleemoplossend gericht leren in betekenisvolle situaties

Soberheid en effectiviteit voor antwoordgericht leren

Sessie 12

Wat is goed begrijpend leesonderwijs binnen ZILL?

Deze sessie duurt 165 minuten

Aan het woord is Goedele Vandommele

Zij is pedagogisch begeleider team bao voor de Dienst Curriculum & vorming (leergebied taal) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Binnen taalonderwijs staat momenteel het onderwijs begrijpend lezen sterk in de kijker. In het Vlaamse basisonderwijs zijn immers de begrijpend leesresultaten van leerlingen sterk achteruitgegaan de laatste 10 jaar. In deze workshop staan we stil bij goed begrijpend leesonderwijs vanuit Zill en hoe we deze kunnen concretiseren in een leesbeleid op school. Vragen als Welke kansen biedt Zill om aan begrijpend lezen te werken? Hoe ontwikkeling leerlingen zich op vlak van lezen? Waar moet je voor een goede begrijpend leesles zeker op letten? Wat zijn valkuilen? We gaan met concrete materialen aan de slag en gaan na hoe we (hiermee) leraren kunnen coachen. Tot slot staan we stil bij de handvatten die Zill biedt voor een leesbeleid op school.

Sessie 13

ZILL en bewegingsopvoeding

Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Pascale Muylaert

pedagogisch begeleider Lichamelijke Opvoeding secundair- en basisonderwijs

Doelen van deze sessie:

• Specifieke kennis verwerven binnen het ontwikkelveld motorische en zintuiglijke ontwikkeling

• Specifieke kennis verwerven binnen het ontwikkelthema oriëntatie op de bewegingscultuur

• Kenmerken van kwalitatieve lessen bewegingsopvoeding benoemen en herkennen

• Goesting krijgen om een bewegingsgezinde basisschool (verder) uit te bouwen

Sessie 14

Wat is goed wereldoriënterend onderwijs binnen ZILL?


Deze sessie duurt 165 minuten

Aan het woord is Jan Tilley

Hij is nu pedagogisch begeleider team bao voor de Dienst Curriculum & vorming (leergebied wereldoriëntatie) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hij was voordien leerkracht, nascholer, directeur en docent lerarenopleiding.

Wat betekent wereldoriëntatie binnen ZILL? Welke (nieuwe) accenten worden er gelegd? Hoe gaan we om met tijd- en ruimtekaders? Hoe zetten we het ‘schema voor een krachtige leeromgeving’ in om goed wereldoriënterend onderwijs te geven? Hoe zorgen we er voor dat elk arrangement voor wereldoriëntatie een kans is om aan tien ontwikkel-velden te werken? Past een methode voor wereldoriëntatie binnen ZILL?

Op deze én op (spontane) vragen van de deelnemers zoeken we al doende naar een antwoord.

Sessie 15

Goed mediaonderwijs binnen ZILL


Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Vital Nyst

Hij is pedagogisch begeleider team bao voor de Dienst Curriculum & vorming (internationalisering, mediakundige ontwikkeling en ict) binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In deze sessie verdiepen we ons in het ontwikkelveld mediakundige ontwikkeling en ontdekken we wat goed mediaonderwijs is. We zoeken naar de meerwaarde van het combineren van meer dan één ontwikkelveld voor het maken van onderwijsarrangementen en leerkansen voor leerlingen.

We bekijken verschillende praktijkvoorbeelden uit de ZILL-bib en hoe je deze tot op de klasvloer brengt. Wat zijn kenmerken van een goed onderwijsarrangement waar media ook deel van uitmaakt?

We lichten tevens ‘computationeel denken’ en ‘programmeren in de basisschool’ toe.

Sessie 16

Eigenaarschap over het leerplan opnemen als schoolleider


Deze sessie duurt 75 minuten

Aan het woord is Anne Verhoeven

Zij is teamverantwoordelijke team bao voor de Dienst Curriculum & vorming binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De komst van Zill betekent natuurlijk dat jij met je team stilstaat bij de inhoud van dit leerplan. Dat is niet de focus van deze werkwinkel. De focus ligt wel op de vele andere thema's die Zill in je schoolteam prikkelt en waar jij vragen rond krijgt: identiteit van je school, de schooleigen visie op onderwijs, schoolorganisatie en lessentabellen, gebruik van leermiddelen, zorgsysteem, agenda en planningsinstrumenten, evaluatie- en rapportering, …

Het is goed om met je schoolteam na te denken over deze thema's en om samen jullie visie op en rond deze thema's terug scherp te stellen, te borgen wat goed loopt en te verbeteren wat sterker kan.

In deze werkwinkel staan we stil bij die andere thema's: wat betekent de komst van Zill daarvoor en hoe kan je concreet aan de slag? We werken in deze sessie vanuit het decretale kader en verkennen interactief mogelijkheden en beperkingen.

Doelstellingen

· Reflecteren op ‘eigenaarschap’ in de eigen schoolwerking

· Verkennen van aspecten die kunnen bijdragen aan eigenaarschap als team

· Ervaren hoe leerplandiscours de kwaliteitsontwikkeling van de school kan versterken

· Werkvormen ervaren die kunnen inspireren voor de eigen praktijk op school