Die Vleie Geskiedenis

Op Sondag 13 Oktober 1968 is Hoekwil se sieraad, die N.G. Gemeente Die Vleie se eie kerkgebou, ingewy. Na 'n Afskeidsdiens in die ou saaltjie beweeg die gemeente uit na die nuwe kerkgebou met oom Kosie Botha wat die Kanselbybel dra, vooraan.

Die huidige pastorie soos dit gelyk het.

Die kerkgebou vandag.

VAN ‘N KLEIN BEGIN . . .

Die Vleie Gemeente is in 1946 afgestig van die Moedergemeente GEORGE – sonder enige bruidskat.

DIE VLEIE bedien ‘n prag streek van die Tuinroete. Die kerk en kerkterrein vorm die kern van die dorpie HOEKWIL, omring van lowergroen plase en kleinhoewes, baie waarvan nog aan die pionierfamilies soos die Gerbers, Standers en Therons behoort. Die Outeniquaberge hou rustig wag oor die gemeente wat ook die meregebied en die kusdorpie, WILDERNIS insluit.

Ten spyte van die uitdagende aanvangsjare wat finansieel knellend was, is die nuwe kerk op 12 Oktober 1968 ingewy, terwyl ‘n ruim saalkompleks in April 1976 gevolg het.

Die gemeente het tans meer as vierhonderd-en-veertig belydende lidmate en vyf-en-sestig dooplidmate. Die groot ouderdomsverskil tussen jonger lidmate en afgetredenes sorg vir ‘n groot uitdaging vir die leraar, ds. Dawie le Roux. ‘n Geestelike Werker, Noeline Rossouw, doen uitreikwerk binne gemeentegrense sowel as in die omgewing – veral by plaaslike skole in hierdie groot area.

Saam met ‘n toegewyde kerkraad is die gemeente op vele fronte betrokke om saam hul geroepenheid as vissers van mense uit te leef.

Stigtingsjaar van DIE VLEIE GEMEENTE.

‘n Triomf vir Janpiet Gerber, die Hoekwil-wyk se diaken van die uitgestrekte George-moedergemeente, waarvan die kerkraad hewig gekant is teen afstigting wat Janpiet so vurig bepleit. Hoe sou so ‘n nuwe gemeente op eie bene kan staan, is die strikvraag? Janpiet het net een kalm en besliste antwoord: Die Here sal voorsien. Sy saak is gewonne! Maar daar sou geen bruidskat wees nie!

Op 7 Mei 1946 word die afstigting bekragtig. `n Leraar word beroep. Genoeg om selfs ‘n oortuigde te laat twyfel aan die lewensvatbaarheid van die nuwe gemeente! DIE VLEIE is na ses mislukte beroepe steeds herderloos. Die sewende slaag. Ds G.A. Weich word die eerste leraar van DIE VLEIE. Dit is self ook ‘n uitgestrekte gemeente met `n deursnit van bykans 30 km. Die eerste wyke dra bekende name soos Rondevlei, Dieprivier, Bergplaats, Kleinplaat, Langvlei, Olifantshoek, ens. Die ou ingesetenes oorheers die eerste kerkraad. Van die tien wyke is sewe van die diakens en sewe van die ouderlinge of ‘n Barnard, ‘n Gerber of ‘n Stander.

In die 1946 Jaarboek van die Kaapse N.G. Kerke, verskyn DIE VLEIE se eerste statistiek: 2157 siele en 1070 belydende lidmate. In die eerste jaar van sy bestaan word 28 kleintjies gedoop, 5 lidmate voorgestel en 4 paartjies in die huwelik bevestig. Daar is 8 Sondagskole met 35 onderwysers en 550 kinders!

Dit was 'n lang pad maar met harte vol dank aan ons Hemelse Vader, sien ons uit daarna om "Vissers van mense" te bly.

Outeur: David Pfaff