NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

CALENDAR

ปฎิทินงานกิจกรรม ศว.ยะลา 2561


Science Film Festival 2018

ตัวอย่างภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู์ ครั้งที่ 14 ปี 2018 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 23 ธันวาคม 2561"เรามอบความรู้คู่ความบันเทิง" ในเรื่องการปฏิวัติทางอาหาร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ (รากฐาน) อาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีและการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ "มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทยจังหวัดภาคใต้ชายแดน" ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีกิจกรรมสนุกสนานอาทิเช่น กิจกรรมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการจากหน่วยงานทางการศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์นักศึกษา กศน. กิจกรรมภาพยนตร์ 3 มิติ และกิจกรรมบนเวที

ANNOUNCEMENT I ประกาศ


แผนที่ ศว.ยะลา

แผนที่ Google Map ศว.ยะลา


ปฏิทินกิจกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพืือการศึกษายะลา