ระบบนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ออนไลน์

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำชี้แจง

คำชี้แจง : 1. แบบบันทึกการนิเทศ ออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 แบบบันทึกการนิเทศออนไลน์ ตามภารกิจต่อเนื่อง 9 หัวข้อ

- ส่วนที่ 2 แบบบันทึกการนิเทศออนไลน์ ตามนโยบายเร่งด่วน 6 หัวข้อ

- ส่วนที่ 3 ระบบรายงาน Best Practice กศน.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. ให้ผู้นิเทศ สอบถาม/ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ผู้จัดกิจกรรม ผู้เรียนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สังเกตสภาพจริง สถานที่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเอกสารโครงการ หลักสูตร สื่อ ฯลฯ แล้วบันทึกข้อมูลลงในระบบนิเทศ ในทุกหัวข้อ ตามสภาพที่พบ (จุดเด่น - จุดที่ควรพัฒนา ระบุปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน) และให้ข้อนิเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและผลงานดีเด่น ลงในแบบบันทึกนิเทศออนไลน์

3. ให้ครูผู้นิเทศ/ผู้รายงาน ของกศน.อำเภอ เข้าร่วมไลน์กลุ่มนิเทศ และให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม รูปภาพการจัดกิจกรรม

ทั้ง 16 หัวข้อ โดยแยกเป็นกิจกรรม หัวข้อละ 4-6 รูป ใส่ในโฟลล์เดอร์ชื่อ กศน.อำเภอ ส่งทางไลน์กลุ่มนิเทศออนไลน์

Line กลุ่มนิเทศออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

https://line.me/R/ti/g/eh9CPh6I1U

ส่วนที่ 1

แบบบันทึกการนิเทศ ออนไลน์ ตามภารกิจต่อเนื่อง 9 หัวข้อ

ส่วนที่ 2

แบบบันทึกการนิเทศ ออนไลน์ ตามนโยบายเร่งด่วน (กศน.6 WOW) 6 หัวข้อ

ส่วนที่ 3

ระบบรายงาน Best Practice กศน.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Line กลุ่มนิเทศออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

https://line.me/R/ti/g/eh9CPh6I1U