คลังสื่อการเรียนรู้ กศน.แปดริ้ว

(smart Resources Classroom)

@ padrew

ห้องสื่อการเรียนรู้แห่งคุณภาพ (SRC@P)

วิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ สำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ และผู้เรียนที่ต้องการทบทวน

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาทักษะการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทย