ความเป็นมาของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โดยนำรถนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์”ออกให้บริการ
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัญจรให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวนื 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตรสัญจร ต่างๆ ดังนี้ 

แบบตอบรับสัญจร 2567 (ล่าสุด).pdf

ปฏิทินตารางงาน 

     สถิติผู้เข้าชม