นางสาวบุศรา ผ่องใส


ตำแหน่ง : ครู ศรช. ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรพรรณี

อยู่ : บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 10 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง

จังหวัดตราด

นางสาวณัฐธยาน์ ถาวรกิจ

ตำแหน่ง : ครู อาสาสมัครฯ

ชื่อ : นางสาวณัฐธยาน์ ถาวรกิจ

ตำแหน่ง : ครู อาสาสมัครฯ อำเภอเมืองตราด

วุฒิการศึกษ : ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาตรี(ศศ.บ)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๕๙๘ ๒๙๘

ไอดีไลน์ ๐๖๓ ๙๕๙๘ ๒๙๘

มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565.pdf
ครู ศรช.ดีเด่น.pdf