Openspace

เรามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างชุมชนให้มีรายได้อย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมในการออกแบบ การคุย การคิดร่วมกัน เพื่อสร้าง อัตตลักษ์ที่สมบูรณ์แบบ

Group FB: OOCC สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ผลักดันให้เกิดสินค้าและบริการของชุมชนที่มีชาวบ้านเป็นผู้ผลิต ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ฐานรากได้อย่างแท้จริง

หนึ่งในแผนงานขับเคลื่อนของรัฐบาล มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน