ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นางสาวอรกมล นามสกุล แตงพืช

เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2532 ปัจจุบันอายุ 32 ปี

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2553

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติหน้าที่ งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

Carousel imageCarousel imageCarousel image