นายสมชาย  วงศ์เขียว

ครู รก.ผอ.กศน.อำเภอแหลมงอบ

นางอุไรวรรณ  อุทัย

ครู กศน.ตำบล

1.ขั้นตอนการลงทะเบียน Digital ID (1).mp4
2.ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบและใช้งานแพลตฟอร์ม.mp4

ข่าวประชาสัมพันธ์

    Facebook กศน.ตำบลบางปิด