นางสาวสุธีรา แกล้วเกษตรกรณ์

ครู รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองใหญ่

ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด

และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองใหญ่

มาตราฐาน กศน. ปี 2565

มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2565.pdf

สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปี 2564

คนดี 64.pdf

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ 

โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อีกความภาคภูมิใจของการทำงานเพื่อองค์กร 5 มีนาคม 2564

เรียนนอกรั้ว กศน.จังหวัดตราด 

กศน.อำเภอคลองใหญ่ 

กศน.ตำบลไม้รูด 29 ตุลาคม 2563

ลงทะเบียนไทยชนะ

ภารกิจเร่งด่วน Big Cleaning Day  วันที่ 9 เมษายน 2564

รายงานผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.pdf