ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี ได้อนุมัติให้มีการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาทางไกลในท้องที่อำเภอบ้านผือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยให้นายกนก ไวสู้ศึก มาเป็นผู้ประสานงานและ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีกลุ่มเป้าหมายตามตำบลต่าง ๆ ระยะแรกได้เปิดทำการพบกลุ่มใน 5 ตำบลคือ ตำบลบ้านผือ ตำบลคำบง ตำบลหนองหัวคู ตำบลกลางใหญ่ และตำบลเมืองพาน ต่อมาได้ขยายการพบกลุ่มไปทุกตำบล บุคลากรที่เป็นครูประจำกลุ่ม ก็มาจากครูประจำการในแต่ละตำบลเช่นกัน เมื่อถึงการสอบปลายภาคเรียน ในปี การศึกษา 2534 – 2535 ได้นำนักศึกษาไปสอบที่โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและพบกลุ่มและ ได้ขอใช้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์เป็นสถานที่ดำเนินการสอบตลอดมา เพราะมีความสะดวกในทุกด้าน ทั้งนักศึกษาก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพียงพอกับการจัดการสอบแต่ละครั้ง ต่อมาในปีการศึกษา 2537 ได้รับอนุมัติจาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านผือ โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่บ้านเลขที่ 23/1 ถนนชนบทบำรุง อำเภอบ้านผือ มีการจัดการศึกษา ในรูปแบบสายสามัญ และอาชีพ ในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบกับมีการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ เพราะมีครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวมอยู่ด้วย ช่วงนี้มีนักศึกษาเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ เพราะประชาชนเริ่มรู้จัก การศึกษานอกโรงเรียนมากขึ้น

ปรัชญา

จัดการศึกษาเพื่อให้คน "คิดเป็น"

โดย ความหมาย “คิดเป็น” หมายถึง กระบวนการที่คนเรานำมาใช้ในการตัดสินใจโดยต้องแสวงหาข้อมูลของตนเอง ข้อมูลของสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมและข้อมูลทางหลักวิชาการแล้วนำมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสมมีความพอดีระหว่างตนเองและสังคม

คำขวัญ

สร้างสังคมอุดมปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

กศน.บ้านผือ มุ่งมั่นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษา ให้กับประชากรวัยแรงงานในรูปแบบการศึกษานอกระบบให้กับประชาชน

2. จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับประชาชน

3. จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง